1379

هیأت هندبال استان بوشهر سالن ورزشی شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را برای ادامه تمرینات تیم ملی هندبال بانوان ایران انتخاب کرد.

به گزارش شبکه خبربوشهر، با توجه به نارضایتی سرمربی و بازیکنان تیم ملی هندبال جمهوری اسلامی ایران از سالن دوهزارنفری بوشهر، هیات هندبال استان، سالن ورزشی شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را به دلیل کیفیت خوب برای ادامه تمرینات تیم ملی هندبال بانوان ایران انتخاب کرد.

 سرمربی و بازیکنان تیم ملی هندبال از کیفیت سال شهدای دانشگاه رضایت کامل دارند و از مسئولین دانشگاه برای همکاری با تیم ملی تشکر و قدردانی کردند.
این اردو از اول تا ششم دی‌ماه خواهد بود.

تبلیغات